Konkurs: wystylizuj się na bohaterkę książki "Powrót" Izabeli Sowy

Monday, August 11, 2014

Kochane! Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym wraz z Wydawnictwem ZNAK. Do wygrania trzy zestawy nagród!
Głównym powodem konkursu jest nowa książka Izabeli Sowy "Powrót", która będzie miała swoją premierę już 28 sierpnia. 
To mój pierwszy kontakt z prozą tej autorki, dlatego pełną recenzję książki opublikuję wraz ogłoszeniem wyników konkursu. Na razie jestem w 3/4 "Powrotu" i nie chciałabym pisać o swoich wrażeniach, nie znając zakończenia. Aby ułatwić Wam udział w konkursie, poniżej zamieściłam kilka wskazówek dotyczących wyglądu głównej bohaterki. 

                                            STYL GŁÓWNEJ BOHATERKI
Dorotka jest miłośniczką stylu retro, jej szafę zapełniają stylizacje na wczesną Bardotkę, ale w mniej cukierkowym wydaniu. Nosi rozkloszowane spódnice na szyfonowych halkach i kalosze w wisienki.
Styl rockabilly łączy z nieco mroczniejszą nutką, którą preferuje zwłaszcza zimową porą: wówczas wkłada męski cylinder, nosi gorsety i spódnice na stelażu, do tego dorzuca ciężkie buty.
Włosy układa w misterne fale, często ozdabiam je opaskami lub toczkami.
Uwielbia "Amelię", "Purpurową różę z Kairu" oraz "Miasteczko Twin Peaks" i styl Audrey Horne.
Jest przeciwna zabijaniu zwierząt oraz noszeniu futer  


Na zdjęcia waszych stylizacji czekam do 25 sierpnia 2014 roku. Wysyłajcie je na adres vintage_girl@gazeta.pl, w tytule wpiszcie hasło Konkurs, nie zapomnijcie podać swoich danych teleadresowych. 
Trzy najfajniejsze stylizacje, które najbardziej będą według mnie odpowiadać stylowi głównej bohaterki zostaną nagrodzone książkowymi upominkami. 
Do "Powrotu" Izabeli Sowy dodałam dwie książki, które mam nadzieję, doskonale wpiszą się w wasze czytelnicze gusta!
                                                                     NAGRODY 
  
 Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs na blogu vintagegirl.com.pl „Wystylizuj się na główną bohaterkę książki ‘Powrót’ Izabeli Sowy” (zwany dalej „Konkursem”)
2. Organizatorem Konkursu jest blog vintagegirl.com.pl
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki 37, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 sierpnia 2014 roku, od godziny 10:00 do dnia 25 sierpnia 2014 roku do godziny 23.59.
5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
§ 2 Udział w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§ 3 Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego.
2. Uczestnicy Konkursu przystępują do niego wysyłając zdjęcie swojej stylizacji inspirowane stylem głównej bohaterki książki „Powrót” Izabeli Sowy w formacie jpg. wraz z krótkim opisem stylizacji na adres vintage_girl@gazeta.pl, wpisując w tytule wiadomości ”Konkurs”.
3. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego zadanie konkursowe Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
§ 4 Zasady wyłaniania Zwycięzców
1. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę stylizacji, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda.
2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 3 Uczestników, których propozycje stylizacji zostaną uznane za najciekawsze.
3. Do uczestników Konkursu, o których mowa w pkt. 2 powyżej, w terminie do 7 dni po zakończeniu Konkursu, Organizator wyśle wiadomość zwrotną informującą o otrzymaniu prawa do nagrody.
6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).
§ 5 Nagrody
1.      Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są 3 zestawy nagród: każdy zawiera trzy książki: „Powrót” Izabeli Sowy, „Żony astronautów” Lily Koppel oraz „Celebryci z tamtych lat” Aleksandry Szarłat
3. Nagrody zostaną wysłane przez Fundatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 6.
4. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, § 3, § 4 i § 5 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej wysłania prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
§ 7 Postanowienia Szczególne
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej stylizacji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;
c) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na blogu  vintagegirl.com.pl  oraz na stronie Fundatora nagród.
§ 8 Postanowienia Końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie avanti24.pl
2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród. Dane osobowe uczestników Konkursu zostaną przekazane jednokrotnie Fundatorowi Konkursu w celu wydania nagród konkursowych.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

No comments:

Post a Comment